Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1.    Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego w domenie www.mdron.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego.
2.    Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających jest Sprzedający, tj. MDRON Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kasztelańska 15, 20-810 Lublin, (adres do korespondencji ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000661526, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 712-332-97-58, REGON 366461097.
3.    Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego z Administratorem danych osobowych przekazuje mu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych  polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
4.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi).
5.    Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, w innym celu niż wskazany w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
6.    Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.    Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
9.     Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
10.    Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w dwóch wariantach:
a)    dokonanie Zamówienia bez rejestracji (tzw. szybkie zamówienie) – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także dane do jej wystawienia;
b)    dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także dane do jej wystawienia. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia.
11.    Posiadacz Konta Zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Sklepie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
12.    Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
13.    Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Sprzedającego, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Sprzedający informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
14.    Podczas wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
15.    Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Zapisywane na komputerze użytkownika pliki „cookies” wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.
1.    Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie” jest usuwany.
2.    Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie" jest usuwany, chyba że Użytkownik Sklepu internetowego zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik „cookie"  jest usuwany.
3.    Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
4.    Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony Sklepu internetowego – 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
5.    Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie" jest usuwany.
6.    Do zweryfikowania czy Użytkownik Sklepu internetowego oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
7.    Do zapamiętania zamknięcia popupa informacyjnego o plikach cookie – 3650 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
8.    Do zapamiętania zamknięcia menu pomocniczego (na górze strony) – 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
9.    Do zapamiętania zamknięcia popupa z informacją o newsletterze – w zależności od opcji: do wyłączenia przeglądarki, przez 30 dni lub 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
10.    Do uzyskiwania informacji dotyczących aktywności Użytkownika - o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych, wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka) - 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.
16.    Pliki „cookies“  używane w Sklepie  internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
17.    Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową
18.    Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.
19.    Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
20.    Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.