Przedłużenie uprawnień UAVO w czasie epidemii COVID-19 - MDRON.PL

 Zaprezentowany przez Rząd nowy projekt „Tarczy antykryzysowej 2.0” wprowadza nowe zasady funkcjonowania uprawnień, znajdujących się w świadectwach kwalifikacji UAVO. Dotyczy to uprawnień, których ważność upływa w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Arykuł 15zzzzh punkt 1 stanowi:

„W przypadku gdy ważność uprawnień podstawowych lub dodatkowych, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych uprawnień podstawowych lub dodatkowych, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień.”

 Jednocześnie w punkcie 2 powyższego artykułu zawarto informacje w odniesieniu do okresu ważności badań lotniczo-lekarskich, jeżeli ich ważność wygasa w terminie stanu zagrożenia epidemicznego, bądź epidemii.

Arykuł 15zzzzh punkt 2 stanowi:

„W przypadku gdy ważność badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 12 ust. 1, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 129), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych badań, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności badań, pod warunkiem że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych.”

 Dokonując zatem analizy w oparciu o przedstawiony materiał, operator UAVO, któremu wygasają uprawnienia wpisane do świadectwa kwalifikacji, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii, otrzymuje możliwość ich przedłużenia w terminie 90 dni, licząc od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednocześnie nie mogą one zostać przedłużone w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od daty ich wygaśnięcia. Odnosząc się do badań lotniczo-lekarskich, sytuacja wygląda analogicznie, pod warunkiem, iż badania nie zawierają ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych.

 

Powyższy tekst jest wyłącznie próbą oceny w oparciu o dostepny projekt ustawy i nie może być traktowany jako wykładnia obowiązującego prawa na terenie RP.